ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ – (Τ10)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Για φυσικά πρόσωπα/ Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)/ Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) Συνεταιρισμούς που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Α) Σε περίπτωση κυριότητας του ακινήτου:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/19861, στην οποία θα δηλώνεται η κυριότητα και κατοχή του γηπέδου/οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., και στην οποία θα επισυνάπτονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου.
Β) Σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου:
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/19861, στην οποία θα δηλώνεται η κατοχή του γηπέδου/οικοπέδου για τις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και στην οποία θα επισυνάπτεται το μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου.
2) Για εταιρείες που ιδρύουν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα καταστατικού και νομιμοποιητικών εγγράφων και στοιχείων που αφορούν τη σύσταση της εταιρείας , από αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο.
3)
Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένο από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό και θεωρημένο από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία δόμησης (πολεοδομική αρχή)2
4)
Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου από την κατά τόπους αρμόδια για την οδό Τεχνική υπηρεσία για τα εκτός οικισμών ιδρυόμενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.3
5)
Αναλυτική τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., η οποία περιλαμβάνει και περιγραφή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από την είσοδο μέχρι το πέρας του ελέγχου και τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης και αναμονής.
6)
Σχέδιο γενικής διάταξης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. υπό κλίμακα 1:200 ή 1:1004.
7)
Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με όλα τα μηχανήματα5 και δύο χαρακτηριστικές τομές των παραπάνω κτιρίων, σε τρία αντίτυπα. Επί των σχεδίων πρέπει να αναφέρεται το ύψος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου ελέγχων.
8)
Τεχνική περιγραφή, σε τρία αντίτυπα, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.6.
9) Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρου δε τρία αντίτυπα7.
10)
Μελέτη εγκατάστασης αυτομάτων γραμμών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο Μηχανικό8.
11)
Μελέτη μέτρησης της στάθμης θορύβου για Δίκυκλές Μοτοσικλέτες και Μοτοποδήλατα σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό9.
12)
Παράβολο υπέρ του Δημοσίου10:
Για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων, Βαρέων Οχημάτων και ΜΟΤΟ 12.000 ευρώ
Για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο . Ελαφρών και Βαρέων Οχημάτων: 10.000 ευρώ.
Για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων και ΜΟΤΟ: 6.000 ευρώ.
– Για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Βαρέων Οχημάτων και ΜΟΤΟ: 8.000 ευρώ.
– Για Ι.Κ.Τ..Ε.Ο . Ελαφρών Οχημάτων: 5.000 ευρώ.
– Για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ: 2.500 ευρώ.
– Για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Βαρέων Οχημάτων 7.500 ευρώ.
13)
Άδεια δόμησης (άδεια οικοδομής), θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία δόμησης για τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
14)
Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, αρμοδίου τεχνικού, ότι η κατασκευή του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και ειδικότερα οι κτιριακές, οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανόμενης της εγκατάστασης των αυτόματων γραμμών και του αναγκαίου εξοπλισμού, έγιναν σύμφωνα με την άδεια δόμησης και τα υποβληθέντα με την αναγγελία σχεδιαγράμματα και λοιπά στοιχεία.
15)
Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
16)
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, του αντίστοιχου εγκαταστάτη, ότι το σύστημα μηχανογράφησης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην Υ.Α. αριθμ. 24996/2840/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1123), όπως κάθε φορά ισχύει.
17)
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το πρότυπο ISO 9001, από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης11.
18)
Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος , στην οποία να αναφέρεται η στελέχωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο . με το αναγκαίο ελεγκτικό και λοιπό προσωπικό, οι σχετικοί τίτλοι σπουδών και οι αριθμοί των πιστοποιητικών που έχουν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο ελεγκτικό προσωπικό12.
19)
Βεβαίωση από την κατά τόπους αρμόδια για την οδό υπηρεσία για την ορθή εκτέλεση των εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου.
20)
Πρωτότυπο υπόδειγμα προς έγκριση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε) που θα χρησιμοποιεί το Ι.Τ.Ε.Ο. , το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έναρξης λειτουργίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)
Βλέπε συνημμένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με τα σχετικά τυποποιημένα κείμενα.
2)
Στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώνεται το οικόπεδο και η έκτασή του, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και οι περιμετρικές ζώνες των 100 και 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου ή της τυχόν κύριας έκτασης, κατά περίπτωση, που θα καταβάλει το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Επίσης αναγράφονται και όλα τα λοιπά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 34 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α’) όπως ισχύει κάθε φορά. Αντί της θεώρησης από την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία δόμησης, μπορεί να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την ανωτέρω υπηρεσία ότι στην υπόψη θέση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις η ίδρυση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
3)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υ.α Φ50/48597//5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β’)
4)
Στο σχέδιο σημειώνονται η οικοδομική και η ρυμοτομική γραμμή ή το όριο του γηπέδου, κατά περίπτωση, το κτίριο και η γενική διάταξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., οι χώροι αναμονής και στάθμευσης (πριν και μετά τον έλεγχο ) των ελεγχόμενων οχημάτων και των οχημάτων του προσωπικού, οι χώροι προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) των οχημάτων, ο τρόπος πρόσβασης στο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. (κυκλοφοριακή σύνδεση ή διάφορες διατάξεις ‘’εισόδου – εξόδου’’), η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο παρά τις εισόδους – εξόδους του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. όσο και μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων , πινακίδες απαγορευτικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές-προειδοποιητικές, τυχόν ηχητική σήμανση και όποια άλλου είδους σήμανση απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση του κυρίως κοινού, των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οδηγών.
5)
Περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 4 και 5 της υ.α Φ50/48597/5875/2009 (ΦΕΚ 1975/Β’)
6)
Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να διαρθρώνεται στα εξής κεφάλαια: Ηλεκτρολογικά (ασθενή ρεύματα, φωτισμός , τροφοδοσία μηχανημάτων), ύδρευση, αποχέτευση, (αντλίες ακάθαρτων, εσχάρες και σηπτική / στεγανή διάταξη), εξαερισμός, που αφορά στο κτίριο ελέγχων, τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, τους βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης και τον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
7)
Ειδικότερα υποβάλλονται τα παρακάτω σχέδια: (i) Ηλεκτρολογικά – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων – Φωτισμού Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων, (ii) Ηλεκτρολογικά – Γενική Διάταξη – Εξωτερικά Δίκτυα και Φωτισμός, (iii) Αποχέτευση – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων και (iv) Εξαερισμού – Κάτοψη Κτιρίου Ελέγχων. Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
8)
Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την αυτοματοποίηση του ελέγχου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική τους και τη διαδικασία ελέγχων.
9)
Η μελέτη μέτρησης θορύβου περιλαμβάνει τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τεχνική περιγραφή, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχων.
10)
Σύμφωνα με τις διατάξεις της κ.υ.α 51067/6222/2009 (ΦΕΚ Β’ 2108) (εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. ζ του άρθρου 36 του ν.2963/2001(ΦΕΚ 268/Α΄) ΄όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την κ.υ.α Φ50/67540/8283/2009 (ΦΕΚ Β΄2467) και ισχύει.
11)
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 37 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) όπως αυτή ισχύει.
12)
Εντός 10 ημερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα δελτία αναγγελίας πρόσληψης του προσωπικού, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων πρέπει να είναι προγενέστερη αυτής της ανωτέρω Βεβαιώσεως. Αν ο υπεύθυνος λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή ο υπεύθυνος γραμμής είναι συγχρόνως ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή, για περίπτωση ανώνυμης εταιρείας , ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Δ.Σ,. τότε υποβάλλονται τα αντίστοιχα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εν λόγω σχέση.
13)
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο . οφείλει να ανανεώνει έγκαιρα το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις πυροσβεστικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο