ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Εργαστηρίου Αισθητικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΥΤΟΥ :

1) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής.
 Επισημάνσεις:
Σε περίπτωση που την αίτηση καταθέτει εκπρόσωπος της αιτούσας, χρειάζεται να συμπληρωθούν τα στοιχεία του εκπροσώπου και η σχετική εξουσιοδότηση με έναν από τους τρεις τρόπους που αναφέρονται στην αίτηση.

2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου για την αιτούσα ΚΑΙ για  την επιστημονικά υπεύθυνη αισθητικό (εφόσον ορισθεί διαφορετικό άτομο). (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπέςαρχές ή από τον ενδιαφερόμενο πολίτη μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr).

3) Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή συμφωνητικό μίσθωσης (από ΑΑΔΕ)
Επισημάνσεις:
Τα αναφερόμενα τ.μ. πρέπει να συμφωνούν με τα τ.μ των κατόψεων-τομών.

4) Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών (εις διπλούν) των χώρων (με τις διαστάσεις και την επεξήγηση των χώρων) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και προορίζονται για την αιτούμενη δραστηριότητα, θεωρημένα από λειτουργικής άποψης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1012/Β΄/2013).
 Επισημάνσεις:
Ο χώρος του εργαστηρίου αισθητικής πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας (σύμφωνα με τα ΦΕΚ 244/Α/1969 και 426/Β/17-06-1970 όπως τροποποιήθηκαν με τα ΦΕΚ 433/Β’/1994, ΦΕΚ 749/Β’/1999, ΦΕΚ1445/Β’/1999, ΦΕΚ230/Β’/2008)  και να έχει ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ.  (ΦΕΚ 655/Β/1998).

5) Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
 Επισημάνσεις:
Επιπροσθέτως υποβάλλεται η πράξη τακτοποίησης αυθαιρέτου – δήλωση ένταξης στο Ν. 4495/2017, εάν υφίσταται.

6) Βεβαίωση χρήσης γης (από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου)

7) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1012/Β΄/2013).

8) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για την αιτούσα ΚΑΙ για την επιστημονικά υπεύθυνη αισθητικό).

9) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της αιτούσας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή μέσω του www.gov.gr) με την οποία θα δηλώνει: α) την ιδιότητά της ως επιστημονικά υπεύθυνης κατά το ωράριο λειτουργίας του αναφερόμενου εργαστηρίου  ή β) ο ορισμός άλλης επιστημονικά υπεύθυνης κατά το ωράριο λειτουργίας του αναφερόμενου εργαστηρίου αισθητικής.

10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή μέσω του www.gov.gr) της επιστημονικά υπεύθυνης αισθητικού με την οποία θα αποδέχεται τον ορισμό της καθ ‘ολη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του αναφερόμενου εργαστηρίου αισθητικής.

11) Φωτοτυπία πτυχίου Αισθητικής και Κοσμητολογίας της χώρας (ΤΕΙ ή ΠΑΔΑ) ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού(με συνημμένο αντίγραφο της ισοτιμίας και αντιστοιχίας για την ειδικότητα της αισθητικού)για την αιτούσα ή την ορισμένη επιστημονικά υπεύθυνη.

12) Φωτοτυπία βεβαίωσης/απόφασης άδειας άσκησης επαγγέλματος (για την αιτούσα ή την επιστημονικά υπεύθυνη).

13) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου, σε έντυπη μορφή, αξίας 38,00€  (ΦΕΚ 1931/Β’/2003).


Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2) Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται από το ΓΕΜΗ για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.

3) Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπέςαρχές ή από τον πολίτη μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr ). 

4) Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (Σύσταση Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).

5) Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

6) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
 
 Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών:
6 μήνες (άρθρο 13, Ν.3491/2006, ΦΕΚ 207/α/2-10-2006)
3 μήνες για το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας. 
 
  
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο