ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αμοιβαία μεταφορά φαρμακείων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την Π.Ε Ηλείας ισχύουν τα εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1963/91) :
1) Βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ174 Α) στην οποία να διαφαίνεται ο μοναδικός αριθμός ακινήτου που καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και  ότι το κατάστημα όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες. Για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί για δεδομένη χρήση καταστήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων χρήσεων η ισχύς της αντίστοιχης χρήσης ως καταστήματος-φαρμακείου έχει διάρκεια την οριζόμενη από την εν λόγω Νομοθεσία.
2) Βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ174 Α), στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κυρίας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων (φαρμακοπωλείο-εργαστήριο –αποθήκη -wc ) συνοδευόμενη με τα ακόλουθα:
α) Θεωρημένο αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής του κτιρίου.
β) Κάτοψη του καταστήματος το οποίο προορίζεται για φαρμακείο υπογεγραμμένη από ιδιώτη Μηχανικό στην οποία θα αποτυπώνονται τα καθαρά εμβαδά (τετραγωνικά μέτρα) των χώρων κυρίας χρήσης και των λοιπών βοηθητικών χώρων.
γ) Τομή του καταστήματος, υπογεγραμμένη από ιδιώτη Μηχανικό όπου θα αποτυπώνεται το καθαρό ύψος του.
3) Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
4) Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.
5) Ειδικό τέλος  88 ευρώ της Περ/κης Ενότητας  Ηλείας πληρωμή στην Εθνική Τράπεζα :
IBAN: GR6901102250000022500279520
Skip to content