ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αλλαγή χρώματος οχήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
3) Βιβλίο Μεταβολών (όπου απαιτείται)
4) Κρατικές Πινακίδες (σε περίπτωση φθοράς)
5) e-Παράβολο ποσού 30 €(ΚΩΔ.2992) – (1η φορά ) ή 60 € (ΚΩΔ. 2993) – (2η , 3η κλπ φορά )
6) e-Παράβολο ποσού 30 €(ΚΩΔ.2992) σε περίπτωση καταστροφής των πινακίδων από την ΔΟΥ
7) Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής (σε περίπτωση απώλειας και κλοπής)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ: Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου Πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση αντικατάστασης πινακίδων και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σύμφωνα με την Β/24177/667/2000 – ΦΕΚ 36/Β/2000 Υπουργική Απόφαση, οι Κρατικές Πινακίδες για οχήματα Δ.Χ. / Κ.Υ. αντικαθίστανται, αλλά ΜΟΝΟμε τον ΙΔΙΟ αριθμό. Μετά την αίτηση χορηγείται σχετική βεβαίωση για την κυκλοφορίας έως ότου παραληφθούν οι πινακίδες.
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Skip to content