ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αλλαγή κινητήρα οχήματος – (Τ38)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΒ ΠΑΝΩ ΤΩΝ 3500 KG ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ)
Για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα μηχανοκίνητου οχήματος με πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην ΕΛΛΑΔΑ προ τριετίας.

Περίπτωση 1
Κυλινδρισμός και ισχύς νέου κινητήρα ΕΝΤΟΣ των αναφερομένων ορίων (παρ. 2.3.)
1) Τεχνική μελέτη Μηχ. Μηχ. ΠΕ ή ΤΕ., στην οποία θα αναφέρονται τα οριζόμενα στο εδ. 3.1.1 και ο υπολογισμός της επίπτωσης επί των αξόνων του νέου κινητήρα. Η υποβολή μελέτης είναι αποδεκτή όταν ο νέος κινητήρας είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής με αυτό του οχήματος.
2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 Μηχ. Μηχ. ΠΕ ή ΤΕ στην οποία θα αναφέρονται τα οριζόμενα στις παρ. 2.1, 2.2, & 2.3. και ο αριθμός άδειας λειτουργίας του συνεργείου και η υπηρεσία έκδοσής της.
3) Υπεύθυνη Δήλωση  του ν. 1599/1986 Μηχ. Μηχ. ΠΕ ή ΤΕ ή του υπεύθυνου του συνεργείου τοποθέτησης στην οποία θα αναφέρονται η πλήρωση των απαιτήσεων των εδ. 3.1.1. & 3.1.2 καθώς και τα συστήματα αντιρρυπαντικής διάταξης (εφόσον πρόκειται για όχημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) με αναφορά στους αριθμούς αναγνώρισης, τα αποτελέσματα ελέγχου καταλληλότητας, η ισχύς και ο κυβισμός του νέου κινητήρα  και ο αριθμός άδειας λειτουργίας του συνεργείου και η υπηρεσία έκδοσής της.

Περίπτωση 2
Κυλινδρισμός ή/και ισχύς νέου κινητήρα ΕΚΤΟΣ των αναφερομένων ορίων (παρ. 2.3.)
Όλα τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 1 και επιπλέον:
Έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. 3.1.1.
Για νέο κινητήρα εργοστασίου διαφορετικού από αυτόν του οχήματος απαιτείται έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής ή της επίσημης αντιπροσωπείας ανεξαρτήτων κυβικών και ισχύος και αναλόγως τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα μηχανοκίνητου οχήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εντός τριετίας από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην ΕΛΛΑΔΑ
Όλα τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση όπως και παραπάνω, και αν είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση ή διασκευή, θα ζητούνται υπηρεσιακώς από τη Δ/νση Μεταφορών τα επιπλέον (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2):
1. Πιστοποιητικό Καυσαερίων από Δ.Ο.Α.Π 
2. Βεβαίωση Δημοσίου ΚΤΕΟ
3. Ισχύον Δ.Τ.Ε. με το νέο κινητήρα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αλλαγής κινητήρα και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Αν ο νέος κινητήρας είναι του ιδίου τύπου με τον προηγούμενο δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
2. Τα πετρελαιοκίνητα  οχήματα επιτρέπεται να μετατραπούν σε βενζινοκίνητα και παραμένουν για πάντα.
3. Τα βενζινοκίνητα οχήματα ΔΕΝ επιτρέπεται να μετατραπούν σε πετρελαιοκίνητα.

Υ.Α. 12140/737/2.9.2009 (ΦΕΚ 1818 Β’)

Skip to content