ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αλλαγή αμαξώματος φορτηγού – (Τ39)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1) Επιθεώρηση οχήματος και ζύγιση (προσκομίζεται το όχημα στην υπηρεσία)
2) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτού
3) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την αλλαγή του αμαξώματος1 στην οποία θα αναφέρονται οι διαστάσεις και το είδος του νέου αμαξώματος, το συνεργείο τοποθέτησης και ότι η αλλαγή έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της ασφαλούς μεταφοράς.
4) Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για την αλλαγή του αμαξώματος

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αλλαγής αμαξώματος φορτηγού και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Αν το αμάξωμα μετατραπεί από ανοιχτό σε κλειστό απαιτείται η πληρωμή διαφοράς Τελών Ταξινόμησης στο Τελωνείο (ΦΙΧ & ΦΔΧ) και η διαφορά εισφοράς του Ν. 1959/91 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΦΙΧ).

Skip to content