ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚ28 – Άρση ακινησίας ΦΙΧ – ΛΙΧ – ΔΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α/Α Δικαιολογητικά για Φ.Ι.Χ. – Λ.Ι.Χ.:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Βιβλίο Μεταβολών (όπου απαιτείται)
3)
Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ
4)
Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης) – Για τους Επαγγελματίες
5) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης.
6) Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους και Υ.Δ. ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αγροτικό αυτοκίνητο – Για τους κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες
7)
Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ :
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) Για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αλλαγής κινητήρα και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει
β) Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Α/Α Δικαιολογητικά για ΔΧ:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Βιβλίο Μεταβολών
3)
Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ
4)
Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)
5)
Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET – Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης
6)
Βεβαίωση Τελών Κυκλοφορίας

Skip to content