ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚ27 – Επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας από Τροχαία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α/Α Δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ :
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) Για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση οριστικής διαγραφής και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει
β) Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε :
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Σε περίπτωση τροχονομικών παραβάσεων του άρθρου 29 του Ν. 4530/2018 που έχουν διαβιβαστεί τα αφαιρεθέντα στοιχεία κυκλοφορίας στην υπηρεσία μας, επιστρέφονται μετά την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσης.
Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 5 του ΠΔ 237/86 (κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων) τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται με την προσκόμιση:
i)
Ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ
ii)
Αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου

Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Skip to content