ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΚ26 – Οριστική διαγραφή ΔΙΧ, ΦΙΧ με ΜΒ > 3,5 Τ και ΛΙΧ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ :
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) Για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση οριστικής διαγραφής και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει
β) Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε :
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.

Α/Α Δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες
3)
Βιβλίο Μεταβολών (όπου απαιτείται)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1)
Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η διαγραφή:
i)
Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii)
Από Ο.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την
τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
iii)
Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την
Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης.
2)
Σε περίπτωση ύπαρξης δέσμευσης για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται η άρση δέσμευσης για να πραγματοποιηθεί η διαγραφή.

Skip to content