ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αδειοδότηση λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδειοδότηση λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) και Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύουν και προκειμένου για την έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς αυτών υποβάλλουν την προβλεπόμενη (και από την ισχύουσα Υ.Α.) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τους Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄), Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄), Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α΄) και Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύουν.

Skip to content