ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αδειοδότηση εγκαταστάσεων ή μονάδων λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις sevezo)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/17-02-2016 (ΦΕΚ 354Β΄/2016) (οδηγία SEVESO III) «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης
Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)» και συγκεκριμένα για τις εγκαταστάσεις SEVESO που αδειοδοτούνται από την υπηρεσία μας:
α) ενέργειες για τη θεώρηση των φακέλων κοινοποίησης και μελετών ασφαλείας, καθώς και συνεχής επικαιροποίηση των φακέλων αυτών,
β) οργάνωση – συντονισμός επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις SEVESO με συναρμόδιες υπηρεσίες,
γ) ενημέρωση κοινού,
δ) ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Skip to content