ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αίτηση ιδιοκτήτη για έγκριση πρόσληψης διδασκόντων Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τίτλος Δικαιολογητικού:
1) Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού της Ελλάδας.
(Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής).
Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, υποβάλλονται βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο – όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ – υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί) :
α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή
β) 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος
2) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου δασκάλου και από τις δύο (2) όψεις ή επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από τον ίδιο (ταυτοπροσωπία – ιθαγένεια)
3) Πλήρες αντίγραφο του Δελτίου Ποινικού Μητρώου του υποψ. δασκάλου (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία).
4) (Για άρρενες) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή νόμιμης απαλλαγής του υποψ. δασκάλου (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία).
5) Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία) του υποψήφιου Διευθυντή Σπουδών (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι :
Επιθυμεί να προσληφθεί ως Διευθυντή Σπουδών στην Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του/της…..
Δηλώνει ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή, που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους
Δηλώνει επίσης ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει τεθεί υπό δικαστική αντίληψη και δικαστική απαγόρευση.
Εάν πρόκειται για άνδρα δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή στη χώρα της Ε.Ε. που έχει ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
Εάν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα δηλώνει το όνομα και επώνυμο συζύγου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η παροχή ισοτιμίας από το ΙΤΕ δεν δίδεται πλέον, σύμφωνα με το νόμο 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α10-6-03) άρθρο13 παρ.25.
Για τις ανώτερες σχολές χορού της αλλοδαπής μπορεί να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή για θέματα Σχολών Χορού του άρθρου 25 του Ν.1158/81.

Skip to content