ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιθεώρηση Οχήματος με ΜΒ > 3500 kg – (Τ43)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  –  Άνω 3500 kg
1) Πιστοποιητικά Τελωνείου
2)  Έγκριση Τύπου ολοκληρωμένου οχήματος με πλήρωση των τελευταίων οδηγιών ΕΕ
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
4) Ύπαρξη ψηφιακού ταχογράφου (απαιτείται βαθμονόμηση μετά τη λήψη αρ. κυκλοφ.)
5) Βεβαίωση (Χ2) Περιοριστή Ταχύτητας Αντιπροσώπου
6) ΥΔ. Ιδιοκτήτη για τον Περιοριστή Ταχύτητας
7) Βιβλίο Μεταβολών

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ –  Άνω 3500 kg
1) Πιστοποιητικά Τελωνείου  (ή ΟΔΔΥ)
2) Διασάφηση
3) Πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας (για οχήματα εισαγωγής μετά τον 04/1999) αλλιώς θεωρημένο αντίγραφο από το Τελωνείο.
4) Ύπαρξη ABS εκ κατασκευής  (Ξένη άδεια ή βεβαίωση αντιπροσωπείας ή Βεβαίωση ΚΤΕΟ μετά από έλεγχο σε συνεργείο φρένων)
5) Βεβαίωση Ταχογράφου (για ψηφιακό ταχογράφο απαιτείται βαθμονόμηση μετά τη λήψη αρ. κυκλοφ.)
6) Βεβαιώσεις Περιοριστή Ταχύτητας (Χ2) από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
7) ΥΔ Μηχανολόγου Μηχανικού για Περιοριστή Ταχύτητας
8) ΥΔ. Ιδιοκτήτη για Περιοριστή Ταχύτητας
9) Πιστοποιητικό Ολότητας Περιοριστή Ταχύτητας
10) Βιβλίο Μεταβολών
11) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ (χωρίς Σοβαρές Ελλείψεις) και φωτοτυπία αυτού.

ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ –  Άνω 3500 kg
1) Φάκελος του οχήματος
2) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ και φωτοτυπία αυτού
3) Βεβαίωση ταχογράφου σε ισχύ
4) Άδεια κυκλοφορίας  (επίδειξη)
5) ΥΔ. Ιδιοκτήτη για τις τεχνικές αλλαγές (κατά περίπτωση)
6) ΥΔ  Μηχανολόγου μηχανικού για τις τεχνικές αλλαγές (κατά περίπτωση)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1) Μελέτη ΦΠρ σε ημιρυμουλκούμενα από Μηχανολόγο Μηχανικό
2) Για ψυγεία με πλάτος ίσο με 2.60 μ, βεβαίωση Ψυκτικής Ικανότητας  ή FRC για οχήματα Διεθνών Μεταφορών
3) ADR για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
4) Ειδικές άδειες από Περιφερειακές Υπηρεσίες (π.χ. ΕΦΕΤ, Μεταφοράς Αποβλήτων, κλπ)
5) Μελέτες /Πιστοποιητικά /Βεβαιώσεις/Οδηγίες  (κατά περίπτωση) για
Τοποθέτηση – Αλλαγή Γερανού
Τοποθέτηση – Αλλαγή  Υδραυλικής Πόρτας
Μεταφορά  Μηχανημάτων Έργου
Αλλαγή κινητήρα
Αλλαγές μεταξονίου
Προσθήκη –αφαίρεση αξόνων
Ογκομετρήσεις Βυτίων –  Σιλό
Αυξήσεις Μικτών Βαρών
Έλξη ελκυστήρων

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση επιθεώρησης οχήματος και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.

 
 

Skip to content