ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιθεώρηση Οχήματος με ΜΒ ≤ 3500 kg – (Τ44)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ *  –   Κάτω των  3500 kg
1) Πιστοποιητικά Τελωνείου
2) Έγκριση Τύπου ολοκληρωμένου οχήματος με πλήρωση των τελευταίων οδηγιών ΕΕ
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
4) Δήλωση εισαγωγέα/ιδιοκτήτη των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος (με θεωρημένες τις μεταβιβάσεις)

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ –  Κάτω των  3500 kg
1) Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχήματος (Α & Β) Τελωνείου (ή ΟΔΔΥ) και Διασάφιση
2) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ΦΕΚ 3695Β/13-07-22)
3) Πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας (για οχήματα εισαγωγής μετά τον 04/1999) αλλιώς θεωρημένο  αντίγραφο από το Τελωνείο.
4) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ (χωρίς Σοβαρές Ελλείψεις) και φωτοτυπία αυτού.
5) Δήλωση εισαγωγέα/ιδιοκτήτη των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος (με θεωρημένες τις μεταβιβάσεις)

ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ –  Κάτω των  3500 kg
1) Φάκελος του οχήματος
2) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ και φωτοτυπία αυτού
3) Άδεια κυκλοφορίας (επίδειξη)
4) Υ.Δ. ιδιοκτήτη για τις τεχνικές αλλαγές (κατά περίπτωση)
5) Υ.Δ.  μηχανολόγου μηχανικού για τις τεχνικές αλλαγές (κατά περίπτωση)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1) Ειδικές άδειες από Περιφερειακές Υπηρεσίες (π.χ. ΕΦΕΤ, Μεταφοράς Αποβλήτων, κλπ)
2) Μελέτες /Πιστοποιητικά /Βεβαιώσεις/Οδηγίες  (κατά περίπτωση) για
Τοποθέτηση – Αλλαγή Γερανού
Τοποθέτηση – Αλλαγή  Υδραυλικής Πόρτας
Αλλαγή κινητήρα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση επιθεώρησης και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα καινούρια (αντιπροσωπείας) οχήματα με ΜΒ κάτω των 3,5 τόνων δεν υποχρεούνται να κάνουν επιθεώρηση και ζύγιση στην περίπτωση που δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο όχημα. Αυτή αντικαθιστάται με τη Δήλωση Εισαγωγέα – Ιδιοκτήτη.
Εξαιρούνται τα οχήματα που προορίζονται για χρήση μεταφοράς άρτου και ιχθύων, όπου η επιθεώρηση είναι απαραίτητη.


 

Skip to content