ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Κατατίθενται από τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης (Ιδρυτικά μέλη κατά το Καταστατικό), μαζί με το παρόν έντυπο, που φέρει γνήσια υπογραφή του και τη στρογγυλή σφραγίδα του φορέα.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα – Εκλογή Προεδρείου προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην απόφαση σύστασης.
Καταστατικό του Σωματείου.
Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
Αντίγραφο Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων κλεισίματος όλων των συγχωνευθέντων πρωτογενών Σωματείων (δίνεται από εμάς).
Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται αρχικά και θα σφραγίζεται η αρίθμηση του από το Διοικητικό Συμβούλιό:
Α) Μητρώο μελών Σωματείου (φυλλομετρείται ανά φύλλο).
Β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (φυλλομετρείται ανά φύλλο).
Γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).
Δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).
Ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (φυλλομετρείται ανά σελίδα).
ΣΤ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων (φυλλομετρείται ανά φύλλο).
Ζ) Μόνο για τα Σωματεία Σκοποβολής:
Ζ1) Μητρώο αθλουμένων Μελών.
Ζ2) Αρχείο διεξαγωγής αγώνων.
Ζ3) Βιβλίο κατεχομένων όπλων.
Ζ4) Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων.
Υπεύθυνη δήλωση (ως έχει στο παρόν) ότι:
α) Δεν υπάρχουν στην κατοχή του σωματείου όπλα, φυσίγγια ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενα, τα οποία χρήζουν άδειας από την αστυνομία.
β) Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει ενώ υπάρχουν όπλα, η ανωτέρω Υπ. δήλωση δεν γίνεται και κατατίθεται η άδεια της αστυνομίας στο όνομα του νέου Σωματείου πλέον.
Σε περίπτωση προμήθειας στο μέλλον όπλων ή οποιωνδήποτε αντικειμένων, που χρήζουν άδειας προμήθειας ή κατοχής από την Αστυνομία και προκειμένου να γίνει θεώρηση των τριών τελευταίων βιβλίων, που αναγράφονται ανωτέρω, προσκομίζονται στην υπηρεσία μας:
α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από την Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού σωματείου.
ή/και
β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενων, τα οποία χρήζουν αδείας από την αστυνομία εφόσον αυτά κατέχονται από το σωματείο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο