ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου – Ένωσης – Ομοσπονδίας και θεώρηση βιβλίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Κατατίθενται από τον πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο των ιδρυτικών μελών μαζί με το παρόν έντυπο, που φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του φορέα.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα – Εκλογή Προεδρείου προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην απόφαση σύστασης.
Καταστατικό του Σωματείου
Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται αρχικά και θα σφραγίζεται η αρίθμηση του από το Διοικητικό Συμβούλιό:
α) Μητρώο μελών Σωματείου (φυλλομετρείται ανά φύλλο).
β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (φυλλομετρείται ανά φύλλο).
γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).
δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων (φυλλομετρείται ανά σελίδα).
ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (φυλλομετρείται ανά σελίδα).
στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων (φυλλομετρείται ανά φύλλο).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Yπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Skip to content