ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έναρξη-Παύση Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Καταχώρηση εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
Αντικείμενο: Έναρξη – παύση λειτουργίας εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Αγροτικά Κτηνιατρεία
Δικαιολογητικά:
Ονοματεπώνυμο (φυσικό πρόσωπο) ή επωνυμία (νομικό πρόσωπο) του κατόχου της εκμετάλλευσης Ονοματεπώνυμο του υπευθύνου της εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης και επικοινωνίας του κατόχου και του υπευθύνου της εκμετάλλευσης. Ο ΑΦΜ και ο ΑΔΤ ή ο αριθμός διαβατηρίου του κατόχου και του υπευθύνου της εκμετάλλευσης. Ο Δήμος , η Δημοτική Ενότητα και η ειδική τοποθεσία που βρίσκεται η εκμετάλλευση. Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων θερινής διαμονής των ζώων της εκμετάλλευσης , εφόσον υφίσταται. Οι τυχόν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις. Ο τύπος σταβλισμού και η παραγωγική κατεύθυνση των ζώων της εκμετάλλευσης.
Νομοθετικό Πλαίσιο:
ΥΑ 1952/92114(ΦΕΚ Β3190/12-09-2017)
Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στην ΥΑ 1952/92114(ΦΕΚ Β3190/12-09-2017) μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο