ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έλεγχος της διακίνησης προϊόντων πετρελαιοειδών και συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχετική νομοθεσία:
Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄), Άρθρο 39 «Απομιμητικά προϊόντα».
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ­μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ­μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «Μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καταπολέμηση της απόκρυψης εσόδων».
N. 4419/2016 (ΦΕΚ 174/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις».
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/23-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημιουργίας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/23-3-2020).

Skip to content