ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έλεγχος ατμολεβήτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έλεγχος ατμολεβήτων
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3325/2011 (ΦΕΚ 68 Α΄), Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) και Ν. 4422/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄), όπως ισχύουν και προκειμένου για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία ατμολεβήτων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως ισχύει και την σχετική Υ.Α. που εκδόθηκε σε εφαρμογή αυτού, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση ελέγχου (αρχικού ή επανελέγχου) ατμολέβητα, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις δικαιολογητικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο