ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάστασης κινητήρα Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας λόγω αντικατάστασης κινητήρα Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
Α. Αντικατάσταση με ίδιου τύπου και ισχύος κινητήρα:
1) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας
2) Άδεια κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
Β. Αντικατάσταση με διαφορετικού τύπου κινητήρα (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
1) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
2) Άδεια κυκλοφορίας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
Νέα έγκριση τύπου του Μ.Ε. ή του οχήματος εδικής κατηγορίας ή βεβαίωση καταλληλότητας για το Μ.Ε.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της νέας έγκρισης τύπου ή βεβαίωσης καταλληλότητας:
Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο αυτού για το Μ.Ε. ή το όχημα ειδικής κατηγορίας και για τον κινητήρα σχετικά με τη συμβατότητα αφενός του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και αφετέρου του κινητήρα καθώς και βεβαίωση για την αντιρρυπαντική τεχνολογία του κινητήρα.
Τεχνική έκθεση – υπεύθυνη δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου).
Τιμολόγιο από συνεργείο για την τοποθέτηση.
• Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 20, παρ. 1γ, του Ν.2052/1992, υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 14)
Κόστος: Τέλος αντικατάστασης: 75,00 € για την Β περίπτωση
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση Α
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την περίπτωση Β

Skip to content