ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αίτηση εγγραφής στο εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 140/106513/17-4-2021 (ΦΕΚ 1560 ΤΕΥΧΟΣ Β)
 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
A. Νέοι μελισσοκόμοι:
1)
Αίτηση – Δήλωση στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας

1.    Μία πρόσφατη φωτογραφία (αφορά φυσικό πρόσωπο)
2.   
Καταστατικό ή ΦΕΚ ίδρυσης και σύστασης (αφορά νομικό πρόσωπο)
3.   
Αποδεικτικά στοιχεία για το μόνιμο τόπο κατοικίας
4.   
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
5.   
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6.    Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών
7.   
Βεβαίωση μελισσοκομικού συλλόγου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφού προσκομισθούν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και αιτήσεις, χορηγείται βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Κόστος: Μηδέν (0).
Χρόνος διεκπεραίωσης: Ένας (1) μήνας
Απάντηση: Έκδοση βεβαίωσης κατοχής .
Χρόνος ισχύος: Ένα (1) έτος.

Νομικό πλαίσιο:
Νομοθεσία για Εθνικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Απόφαση 140/106513/17-4-2021 (ΦΕΚ 1560 ΤΕΥΧΟΣ Β)


Μετάβαση στο περιεχόμενο