ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση δελτίου ταξινόμησης και άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος (παραγωγός)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Τιμολόγιο αγοράς εξωτερικού ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο, από Δημόσια Αρχή της χώρας προέλευσης, για το γνήσιο της υπογραφής
3) Πιστοποιητικό Ταυτότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή (για καινούργιους Διαξονικούς Γεωργικούς ή Δασικούς Ελκυστήρες)
4) Δήλωση Πιστότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή (για μηχανήματα εκτός των Διαξονικών Γεωργικών ή Δασικών Ελκυστήρων)
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κατόχου (Υπόδειγμα)
6) Μεταφορικά έγγραφα (εισαγωγή Α.Μ. από Ε.Ε.)
7) Έγγραφα εκτελωνισμού (για εισαγωγή Α.Μ. από χώρα εκτός Ε.Ε.)
8) Βεβαίωση από ΔΟΥ για εγγραφή στο VIES
9) Θεωρημένο αντίγραφο ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινoτικών αποκτήσεων
10) Θεωρημένο αντίγραφο έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ (αν το τιμολόγιο δεν έχει ένδειξη καταβολής Φ.Π.Α.)
11) Άδεια κυκλοφορίας Α.Μ. από εξωτερικό ή φωτοαντίγραφο αυτής & βεβαίωση κράτους προέλευσης ότι έχει παρακρατηθεί (για μεταχειρισμένα Α.Μ.)
12) Βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο (για μεταχειρισμένα Α.Μ.)
13) Αποτύπωμα αρ. πλαισίου και αρ. κινητήρα (προαιρετικά)
14) Παράβολο 5€ για τεχνικό έλεγχο γεωργικού μηχανήματος (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός, κωδικός παραβόλου 3791)
15) Παράβολο 10€ για έκδοση δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός, κωδικός παραβόλου 3793)

Skip to content