ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση βεβαίωσης οριστικής διαγραφής αγροτικού μηχανήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια Κυκλοφορίας μηχανήματος
3) Πινακίδες μηχανήματος
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κατόχου(Υπόδειγμα)
5) Τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και από την ΔΟΥ
6) Παραστατικά που αποδεικνύουν φθορά ή διάλυση (συμβάντα αστυνομίας, πυροσβεστικής, φωτογραφίες, βεβαίωση παράδοσης στον ΟΔΔΥ, κλπ) ή την προσφορά του ως εκθεσιακό υλικό
7) Παράβολο 10 €, βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007), (εκδίδεται από την Υπηρεσία).

Skip to content