ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση βεβαίωσης κατοχής/ μη κατοχής αγροτικού μηχανήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια Κυκλοφορίας μηχανήματος
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του κατόχου (Υπόδειγμα)
4) Παράβολο 10 €, βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007), (εκδίδεται στην Υπηρεσία)

Skip to content