ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση του φυσικού προσώπου.
2) Βεβαίωση από το ΚΕΠΥΕΛ ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.
3) Αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ , του ιδίου έτους με το έτος υποβολής για εγγραφή στο ΚΗΜΟ.
4) Απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφ. με την περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014.
5) Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων ΙΙΙ ως XII του παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 852/2004, Καν (ΕΕ) 178/2002.
6) Πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Υ.Α. 4912/120862/05-11-15
Υ.Α. 345/23924/02-03-2017 (ΦΕΚ 866β’)
Καν(ΕΕ) 852/2004
Καν(ΕΕ) 178/2002
Πρόσβαση στους Νόμους και τα ΠΔ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
eur-lex.europa.eu/homepage.html
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ: Έντυπο ελέγχου
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 3-5 ημέρες

Μετάβαση στο περιεχόμενο