ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Έγγραφα επιβεβαιωτικά του ονόματος (καταστατικό νομικού προσώπου, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο).
2) Έγγραφα επιβεβαιωτικά της διεύθυνσης του και του Α.Φ.Μ., αποδεικτικά έγγραφα από Δ.Ο.Υ. (π.χ. εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος, φορολογική ενημερότητα, δήλωση έναρξης επαγγέλματος κ.λπ.).
3) Αίτηση ταξινόμησης-χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας.
4) Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων, και στο οποίο αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
α) Είδος Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας
β) Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο
γ) Αριθμοί σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα
5) Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας για τα οποία υφίσταται ή εκδίδεται έγκριση τύπου. Για τα Μ.Ε. για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, υποβάλλεται αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης καταλληλότητας.
6) Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους απογραφής-ταξινόμησης και χορήγησης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
7) Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρήσης του τρέχοντος έτους κυκλοφορίας για εκείνα τα Μ.Ε. ή οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία δεν απαλλάσσονται των τελών χρήσης και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
8) Τέσσερις (4) φωτογραφίες του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με τον απαιτούμενο από τον Κ.Ο.Κ. εξοπλισμό αυτού, μία από κάθε πλευρά του, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. ή όχημα ειδικής κατηγορίας με αρ. πλαισίου ζητείται η χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας», με ημερομηνία και υπογραφή του κατόχου.
Επιπλέον υποβάλλονται δύο (2) φωτογραφίες για την ταυτοποίηση του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με το τηρούμενο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι φωτογραφίες υποβάλλονται και σε ψηφιακό αρχείο JPEG ή TIFF σε ανάλυση τουλάχιστον 1600 Χ 1200 pixels.
9) Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του αιτούντος (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση κ.λπ.). Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου παραστατικού, γίνεται δεκτή η υπεύθυνη δήλωση ότι είναι νόμιμος κάτοχος του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας τουλάχιστον από μία δεκαετία. Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας ή αφαίρεσης ή κατάσχεσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης κτήσης ή νόμιμης κατοχής του Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας είναι:
α) Έκθεση αναγκαστικής αφαίρεσης ή πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής με γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών με ταυτόχρονη υποβολή του τιμολογίου αγοράς.
β) απόφαση ανάκλησης ή το έγγραφο της διαγραφής.
10) Πιστοποιητικό ταξινόμησης ή διασάφηση εισαγωγής ή τιμολόγιο ξένου οίκου (όταν εισάγεται από τρίτες χώρες).
11) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα δηλώνει:
α) Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του ………… (είδος Μ. Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας) με αριθμό πλαισίου ………… και με ποσοστό ιδιοκτησίας ………… %.
β) Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.
γ) Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσής μου ή της έδρας του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.
δ) Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας, θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομά του.
12) Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/γων – Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.). Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία από τις Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 10)
Κόστος:
α) τέλος απογραφής: 150,00 €
β) τέλος χρήσης τρέχοντος έτους: 1,5 € ανά Hp (με ελάχιστους υπολογιζόμενους τους 100 Hp) + Χαρτόσημο 3%+ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20 %
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων:
Αίτηση ταξινόμησης-χορήγησης αδείας
Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε.
Υπεύθυνη Δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο