ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση αντιγράφου δελτίου ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Δηλωση απώλειας από Α.Τ.
3) Φθαρμένο Δελτίο Ταξινόμησης του Αγροτικού Μηχανήματος
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του κατόχου(Υπόδειγμα)
5) Παράβολο 10 €, βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007) (εκδίδεται από την Υπηρεσία)

Skip to content