ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα
3) Φθαρμένη Άδεια Κυκλοφορίας σε περίπτωση φθοράς
4) Βεβαίωση Πυροσβεστικής αρχής σε περίπτωση καταστροφής λόγω πυρκαγιάς
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του κατόχου (Υπόδειγμα)
6) Αντίστοιχο παράβολο βάσει της αρ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007) όπως αναλύεται στη διαδικασία

Μετάβαση στο περιεχόμενο