ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιθεώρηση Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ – (Τ45)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1) Πιστοποιητικά Τελωνείου
2) Έγκριση Τύπου ολοκληρωμένου οχήματος με πλήρωση των τελευταίων οδηγιών ΕΕ
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
4) Υ.Δ. εξουσιοδοτημένου συνεργείου ταξιμέτρων
5) Αίτηση-Δήλωση Εισαγωγέα –  Ιδιοκτήτη (με θεωρημένες τις μεταβιβάσεις)
6) Το όχημα κατά την επιθεώρηση θα πρέπει να φέρει κατάλληλο χρώμα, καπέλο, ταξίμετρο, ένδειξη «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να πληροί την οδηγία EURO 5 ή V κατ’ ελάχιστο

ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
1)  Πιστοποιητικά Τελωνείου
2) Διασάφηση
3) Πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας  (με πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας την προηγούμενη 5ετία)
4) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ (χωρίς Σοβαρές Ελλείψεις) και φωτοτυπία αυτού.
5) Υ.Δ. εξουσιοδοτημένου συνεργείου ταξιμέτρων
6) Βεβαίωση έτους κατασκευής πλαισίου από τον εισαγωγέα/αντιπρόσωπο
7) Το όχημα κατά την επιθεώρηση θα πρέπει να φέρει κατάλληλο χρώμα, καπέλο, ταξίμετρο, ένδειξη «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να πληροί την οδηγία EURO 5 ή V κατ’ ελάχιστο

ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
1) Φάκελος του οχήματος
2) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ και φωτοτυπία αυτού
3) Άδεια κυκλοφορίας  (με πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας την προηγούμενη 5ετία)
4) Υ.Δ. εξουσιοδοτημένου συνεργείου ταξιμέτρων
5) Βεβαίωση έτους κατασκευής πλαισίου από τον εισαγωγέα/αντιπρόσωπο
6) Το όχημα κατά την επιθεώρηση θα πρέπει να φέρει κατάλληλο χρώμα, καπέλο, ταξίμετρο ένδειξη «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να πληροί την οδηγία EURO 5 ή V κατ’ ελάχιστο

ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΠΡΩΗΝ ΕΔΧ (ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ)
1) Φάκελος του οχήματος
2) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ και φωτοτυπία αυτού
3) Άδεια κυκλοφορίας 
4) Υ.Δ. εξουσιοδοτημένου συνεργείου ταξιμέτρων
5) Το όχημα κατά την επιθεώρηση θα πρέπει να φέρει κατάλληλο χρώμα, καπέλο, ταξίμετρο ένδειξη «ΕΛΕΥΘΕΡΟ» και να πληροί την οδηγία EURO 5 ή V κατ’ ελάχιστο
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα καινούρια ΕΔΧ αποσύρονται σε 20 έτη από την ημερομηνία κυκλοφορίας
Τα μεταχειρισμένα αποσύρονται σε 20 έτη από το έτος κατασκευής πλαισίου (αυτού μη συμπεριλαμβανομένου)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 

Skip to content