ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δικαιολογητικά για την on-line αίτηση ψηφιακού ταχογράφου επιχείρησης – (Τ25)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
1) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 200 ευρώ (φυσικό πρόσωπο) (Κωδ. 0043) 300 ευρώ (νομικό πρόσωπο)  (Κωδ. 0044). 
2) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου Νόμιμου Εκπροσώπου.
3) Φωτοαντίγραφο του τεύχους ΦΕΚ, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αντίστοιχα.
4) Φωτοαντίγραφο Καταστατικού Εταιρίας Συνεργείου, αν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.
5) Σε περίπτωση κατάθεσης των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής  ή πληρεξούσιο ή Απόφαση Δ.Σ. κατά περίπτωση.
 
Επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1) Αντίγραφο υφιστάμενης κάρτας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
1) Υπεύθυνη δήλωση απώλειας.
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της κάρτας, αυτή θα προσκομιστεί στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε. Αχαΐας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ
1) Αντίγραφο δήλωσης κλοπής από Αστυνομική Αρχή.
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της κάρτας, αυτή θα προσκομιστεί στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε. Αχαΐας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1) Η ισχύουσα κάρτα παραδίδεται προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1) Η ισχύουσα κάρτα επιδεικνύεται κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται με την παραλαβή της νέας κάρτας.
2) Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έκδοσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η αίτηση γίνεται online  στην Υπηρεσία με την παρουσία του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
2) Η κάρτα έχει ισχύ πέντε (5) έτη.
3) Αντικατάσταση ελαττωματικής κάρτας (εντός 6μήνου από την έναρξη λειτουργίας της), της οποίας η βλάβη δεν έχει προέλθει από υπαιτιότητα του κατόχου αντικαθίσταται χωρίς χρέωση.
4) Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας για δεύτερη ή περισσότερες φορές απαιτεί την καταβολή του διπλάσιου αντίτιμου. [400 ευρώ (φυσικό πρόσωπο) (Κωδ. 0047) 600 ευρώ (νομικό πρόσωπο) (Κωδ. 0048)]
5) Τα παραπάνω ποσά αφορούν στην έκδοση μίας κάρτας.  Για περισσότερες κάρτες απαιτείται μία αίτηση για κάθε κάρτα.

Skip to content