ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δικαιολογητικά για την on-line αίτηση ψηφιακού ταχογράφου οδηγού – (Τ23)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
1) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 150 ευρώ  (Κωδ. 0041)
2) Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory). Το αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα είναι μορφότυπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 1200Χ800 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 6:4.
3) Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory). Το αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα είναι μορφότυπου xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 280Χ700 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 2:5.
4) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
5) Φωτοαντίγραφο Άδειας Οδήγησης
6) Σε περίπτωση κατάθεσης των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής
7) Βεβαίωση Εγγραφής (για πολίτες κράτους μέλους  της Ε.Ε.)
8) Άδεια Παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.)

Επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1) Φωτοαντίγραφο υφιστάμενης κάρτας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
1) Υπεύθυνη δήλωση απώλειας
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της κάρτας, αυτή θα προσκομιστεί στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε. Αχαΐας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ
1) Αντίγραφο δήλωσης κλοπής από Αστυνομική Αρχή
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της κάρτας, αυτή θα προσκομιστεί στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Π.Ε. Αχαΐας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1) Η ισχύουσα κάρτα παραδίδεται προς απενεργοποίηση με την κατάθεση της αίτησης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1) Η ισχύουσα κάρτα επιδεικνύεται κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται με την παραλαβή της νέας κάρτας
2) Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΕΕ
1) Η ισχύουσα κάρτα επιδεικνύεται κατά την κατάθεση της αίτησης και παραδίδεται με την παραλαβή της νέας κάρτας

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η αίτηση γίνεται online στην Υπηρεσία με την παρουσία του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
2) Η κάρτα έχει ισχύ πέντε (5) έτη.
3) Αντικατάσταση ελαττωματικής κάρτας (εντός 6μήνου από την έναρξη λειτουργίας της), της οποίας η βλάβη δεν έχει προέλθει από υπαιτιότητα του κατόχου αντικαθίσταται χωρίς χρέωση.
4) Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας για δεύτερη ή περισσότερες φορές απαιτεί την καταβολή του διπλάσιου αντίτιμου (Ηλεκτρονικό παράβολο Κωδ. 0045)

Skip to content