ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ΙΧ κατηγορίας Ο1 ή Ο2 λόγω νέας ταξινόμησης ή κατόπιν μεταβίβασης – (ΑΚ34)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας, εφόσον απαιτείται
4) Πρακτικό επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα
5) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
6) Κατηγορία Ο1 : Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2: Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ) – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ

1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
4) Έγκριση Τύπου Οχήματος
5) Πρακτικό επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα
6) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
7) Κατηγορία Ο1 : Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2 : Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΗΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ)
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16823/78 υπουργική απόφαση (Β΄ 642), εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας
3) Πρακτικό επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα
4) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π., στα οποία αναγράφονται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας
5) Κατηγορία Ο1: Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2: Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας με παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
3) Κατηγορία Ο1: Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2: Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:         
GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:         
GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:     
GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ορισμοί Κατηγοριών Ρυμουλκουμένων:
Κατηγορία Ο1 : Ρυμουλκούμενα  μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων
Κατηγορία Ο2 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους
Επιτρεπόμενες έλξεις:
1) Στα ΕΙΧ αυτοκίνητα προσαρτώνται:
α) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1  μεταξύ των οποίων και τροχόσπιτα
β) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου  του ΕΙΧ και τροχόσπιτα
2) Στα Λεωφορεία των κατηγοριών Μ2 και Μ3 προσαρτώνται ρυμουλκούμενα των κατηγοριών Ο1 και Ο2 μόνο για τη μεταφορά αποσκευών

Μετάβαση στο περιεχόμενο