ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων ΙΧ κατηγορίας Ο1 ή Ο2 ή Ο3 ή Ο4 για μεταφορά εμπορευμάτων, που έλκονται από ΦΙΧ – (ΑΚ35)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας, εφόσον απαιτείται
4) Τεχνικά στοιχεία από το Τεχνικό Τμήμα της Υπηρεσίας
5) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο (για Κατηγορία Ο3, Ο4)
6) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
7) Κατηγορία Ο1: e-Παράβολο: 30€ (κωδ. 2992), Κατηγορία Ο2, Ο3, Ο4: Παράβολο από Τράπεζα: 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Τεχνικά στοιχεία από το Τεχνικό Τμήμα της Υπηρεσίας
4) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
5) Κατηγορία Ο1: e-Παράβολο: 30€ (κωδ. 2992), Κατηγορία Ο2, Ο3, Ο4: Παράβολο από Τράπεζα: 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΗΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16823/78 υπουργική απόφαση (Β΄ 642), εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.
3) Τεχνικά στοιχεία από το Τεχνικό Τμήμα της Υπηρεσίας
4) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο (για Κατηγορία Ο3, Ο4)
5) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π., στα οποία αναγράφονται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.
6) Κατηγορία Ο1: e-Παράβολο: 30€ (κωδ. 2992), Κατηγορία Ο2, Ο3, Ο4: Παράβολο από Τράπεζα: 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:         
GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:         
GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:     
GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ορισμοί Κατηγοριών Ρυμουλκουμένων:
Κατηγορία Ο1 : Ρυμουλκούμενα  μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων
Κατηγορία Ο2 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους
Κατηγορία Ο3:  Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 3,5 και έως 10 τόνους.
Κατηγορία Ο4:  Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 10 τόνων.
Επιτρεπόμενες έλξεις:
1)  Επιτρέπεται η κυκλοφορία συνδυασμών οχημάτων ΙΧ εφόσον:
α) για τα ρυμουλκούμενα έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας,
β) ο κάτοχος των αδειών κυκλοφορίας των δύο οχημάτων να είναι ο ίδιος και
γ) πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την έλξη.
Ειδικά για την περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες φύλαξης και στάθμευσης σκαφών αναψυχής/λέμβων επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκουμένων μεταφοράς σκαφών αναψυχής/λέμβων διαφορετικού κατόχου, με το ΦΙΧ της επιχείρησης με σκοπό την καθέλκυση και ανέλκυση των σκαφών/λέμβων με τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) και γ) του προηγούμενου εδαφίου.
2)  Στα ΦΙΧ αυτοκίνητα προσαρτώνται ρυμουλκούμενα εφόσον το επάγγελμα ή η επιχείρηση του προσώπου, την οποία το ΦΙΧ αυτοκίνητο εξυπηρετεί, απαιτεί τη χρήση των ρυμουλκουμένων αυτών. Κατ΄ εξαίρεση ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους επιτρέπεται, χωρίς την προϋπόθεση το επάγγελμα ή η επιχείρηση την οποία το ΦΙΧ εξυπηρετεί να απαιτεί τη χρήση των ρυμουλκουμένων, να έλκουν:
α) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1 μεταξύ των οποίων και τροχόσπιτα
β) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου  του ΕΙΧ και τροχόσπιτα

Skip to content