ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση αδείας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενων Ι.Χ. κατηγορίας Ο1 ή Ο2 ή Ο3 ή Ο4 για μεταφορά εμπορευμάτων που έλκονται από Φ.Ι.Χ. λόγω νέας ταξινόμησης ή κατόπιν μεταβίβασης – (ΑΚ35)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Ξένη Άδεια Κυκλοφορίας, εφόσον απαιτείται
4) Πρακτικό επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα (με καθορισμό του ρυμουλκού που θα ανήκει)
5) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο (για Κατηγορία Ο3, Ο4)
6) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
7) Κατηγορία Ο1: Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2, Ο3, Ο4: Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΡΙΘΜΩΝ) – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πιστοποιητικά Τελωνείου, εφόσον απαιτείται
3) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
4) Έγκριση Τύπου Οχήματος
5) Πρακτικό επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα (με καθορισμό του ρυμουλκού που θα ανήκει)
6) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας)
7) Κατηγορία Ο1: Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2, Ο3, Ο4: Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΗΔΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ο1 ή Ο2:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16823/78 υπουργική απόφαση (Β΄ 642), εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας
3) Πρακτικό επιθεώρησης από το Τεχνικό Τμήμα (με καθορισμό του ρυμουλκού που θα ανήκει)
4) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ και φωτοαντίγραφο (για Κατηγορία Ο3, Ο4)
5) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λ.π., στα οποία αναγράφονται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας
6) Κατηγορία Ο1: Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2, Ο3, Ο4: Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας με παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
3) Κατηγορία Ο1: Τέλος αδείας (παράβολο): 30€, Κατηγορία Ο2, Ο3, Ο4: Τέλος αδείας (παράβολο): 75€ στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου και το όνομα του αγοραστή

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 Αντίγραφο ΟΣΔΕ για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση (για αγρότες-κτηνοτρόφους)
 Αντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (για μελισσοκόμους)
 Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (για αλιείς)
 Αντίγραφο λειτουργίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης λιμνοθάλασσας (για υδατοκαλλιεργητές)
 Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:
 Έντυπο TAXISNET με τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης)
 Βεβαίωση Δ/νσης Κτηνιατρικής ή Υγειονομικής υπηρεσίας (για μεταφορά τροφίμων ή ειδών δημόσιας υγείας)
 Υποβάλλεται επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εφόσον απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:         
GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:         
GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:     
GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ορισμοί Κατηγοριών Ρυμουλκουμένων:
Κατηγορία Ο1 : Ρυμουλκούμενα  μέγιστης μάζας όχι άνω των 0,75 τόνων
Κατηγορία Ο2 : Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 0,75 και έως 3,5 τόνους
Κατηγορία Ο3:  Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 3,5 και έως 10 τόνους.
Κατηγορία Ο4:  Ρυμουλκούμενα μέγιστης μάζας άνω των 10 τόνων.

Επιτρεπόμενες έλξεις:
1)  Επιτρέπεται η κυκλοφορία συνδυασμών οχημάτων ΙΧ εφόσον:
α) για τα ρυμουλκούμενα έχουν εκδοθεί άδειες κυκλοφορίας,
β) ο κάτοχος των αδειών κυκλοφορίας των δύο οχημάτων να είναι ο ίδιος και
γ) πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την έλξη.
Ειδικά για την περίπτωση επιχειρήσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες φύλαξης και στάθμευσης σκαφών αναψυχής/λέμβων επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκουμένων μεταφοράς σκαφών αναψυχής/λέμβων διαφορετικού κατόχου, με το ΦΙΧ της επιχείρησης με σκοπό την καθέλκυση και ανέλκυση των σκαφών/λέμβων με τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α) και γ) του προηγούμενου εδαφίου.
2)  Στα ΦΙΧ αυτοκίνητα προσαρτώνται ρυμουλκούμενα εφόσον το επάγγελμα ή η επιχείρηση του προσώπου, την οποία το ΦΙΧ αυτοκίνητο εξυπηρετεί, απαιτεί τη χρήση των ρυμουλκουμένων αυτών. Κατ΄ εξαίρεση ΦΙΧ με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους επιτρέπεται, χωρίς την προϋπόθεση το επάγγελμα ή η επιχείρηση την οποία το ΦΙΧ εξυπηρετεί να απαιτεί τη χρήση των ρυμουλκουμένων, να έλκουν:
α) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο1 μεταξύ των οποίων και τροχόσπιτα
β) ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο2 για τη μεταφορά αλόγων, σκαφών, αγωνιστικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού για ερασιτεχνική και αθλητική ενασχόληση του ιδιοκτήτη ή κατόχου  του ΕΙΧ και τροχόσπιτα

Skip to content