ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ελκυστήρα ή Φορτιζόμενου Ρυμουλκού λόγω διάσπασης Αρθρωτού ή Συρμού – (ΑΚ36)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ  (ΑΝΑΡΙΘΜΑ) – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Άδεια κυκλοφορίας & Βιβλιάριο Μεταβολών
3) Τεχνικά στοιχεία από το Τεχνικό Τμήμα της Υπηρεσίας
4) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ
5) Τέλος  Αδείας 75 € για ΙΧ και 100 € για ΔΧ οχήματα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης
–  Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
–  Αντίγραφο ΟΣΔΕ για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση (για αγρότες-κτηνοτρόφους)
–  Αντίγραφο Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου (για μελισσοκόμους)
–  Αντίγραφο αλιευτικής άδειας σκάφους (για αλιείς)
–  Αντίγραφο λειτουργίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης λιμνοθάλασσας (για υδατοκαλλιεργητές)
–  Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό (για δασεργάτες ρητινοσυλλέκτες)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧ
–  Έντυπο Taxisnet με τις δραστηριότητες (ΚΑΔ) (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης)
–  Υποβάλλεται επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εφόσον απαιτείται για άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με ειδικές διατάξεις περί νομοθεσίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΧ
–  Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)
–  Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet – Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης
–  Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (τελευταίου διμήνου)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Οι πληρωμές γίνονται στα παρακάτω ΙΒΑΝ (Ε.Τ.Ε.) ή στο POS της υπηρεσίας :
IBAN ΑΧΑΙΑΣ:         
GR88 0110 2250 0000 2255 4535 934
IBAN ΗΛΕΙΑΣ:         
GR32 0110 7930 0000 7935 4500 047
IBAN ΑΙΤ/ΝΙΑΣ:     
GR79 0110 4120 0000 4125 4517 018

Skip to content