ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας ραδιοερασιτέχνη – Ραδιοερασιτεχνικού σταθμού – (Τ13Α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
e-Παράβολο 26 ευρώ (Κωδ. 5115)
2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
3) Την πρωτότυπη άδεια ραδιοερασιτέχνη
4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμούβάσης, εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικία και ότι η άδεια ραδιοερασιτέχνη θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά  και όχι επαγγελματικά.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1)
Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του  εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη).
2) Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία το νωρίτερο μέχρι και έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της άδειας.    


    Skip to content