ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας- Αποκατάστασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφα ποινικού μητρώου των δικαιούχων προσώπων (άρθρο 2 του Π.Δ. 395/1993-ΦΕΚ 166 Α/ 28.09.1993) (τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδονται από ημεδαπές αρχές)
2) Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Διευθυντής του Κ.Α.Α καθώς και αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του (το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
3) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Α-Α, προκειμένου για Κέντρα Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας.
4) Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων, για Κέντρα Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης, για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης, για τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Α.Α.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης του Κέντρου Α.-Α., στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές Η/Μ προδιαγραφές του Κέντρου Α.Α. καθώς και τις σχετικές Πολεοδομικές διατάξεις.
6) Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις/ βεβαιώσεις/ έγγραφα/ μελέτες ή και σχέδια που συσχετίζονται ή και απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. (Ν. 4067/2012) ή του Γ.Ο.Κ. για παλαιότερα κτίρια ή του εκάστοτε ισχύοντα νόμου αυθαιρέτων για μη νόμιμα κτίρια, του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υ.Απ. 3046/304/89 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), του Π.Δ. 71/88 Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για κατηγορία χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» ή του «Κανονισμού άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια Υγείας και Πρόνοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσης τους από ανάπηρους και άτομα μειωμένης κινητικότητας» και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την δομή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η αίτηση για την άδεια λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης υποβάλλεται εντός πενταετίας από την έκδοση της άδειας ίδρυσης Κέντρου Α-Α (άρθρο 7 του Π.Δ. 395/1993 – ΦΕΚ 166/Α΄/28-9-1993).

Skip to content