ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ταξινομημένου Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή:
Έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ταξινομημένου Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας
Δικαιολογητικά:
1) Έγγραφα επιβεβαιωτικά του ονόματος (καταστατικό νομικού προσώπου, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο).
2) Έγγραφα επιβεβαιωτικά της διεύθυνσης του και του Α.Φ.Μ., αποδεικτικά έγγραφα από Δ.Ο.Υ. (π.χ. εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος, φορολογική ενημερότητα, δήλωση έναρξης επαγγέλματος κ.λπ.).
3) Κοινή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του νέου και του παλαιού κατόχου.
4) Η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας αυτής, υποβάλλεται βεβαίωση δήλωσης από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
5) Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων, και στο οποίο αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
α) Είδος Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας.
β) Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο.
γ) Αριθμός σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα.
6) Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους μεταβίβασης αδείας (άρθρο 20, παρ, 1γ, του Ν.2052/1992 υπέρ Δημοσίου) και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
7) Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρήσης του τρέχοντος έτους κυκλοφορίας για εκείνα τα Μ.Ε. ή οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία δεν απαλλάσσονται των τελών χρήσης και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.
Για τη μεταβίβαση, είναι απαραίτητη η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης η οποία αποδεικνύεται:
α) Με προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση, σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. και οχήματος ειδικής κατηγορίας.
β) Με προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη.
γ) Σε περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται, αφού χορηγηθεί υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλλάσσονται από αυτά.
8) Δύο (2) φωτογραφίες (μπροστινή και πίσω όψη) εις διπλούν του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με τον απαιτούμενο από τον Κ.Ο.Κ. εξοπλισμό αυτού, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. ή όχημα ειδικής κατηγορίας με αρ. πλαισίου ζητείται η μεταβίβαση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας αυτού», ημερομηνία και υπογραφή του νέου ιδιοκτήτη.
9) Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του αιτούντος (τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής, δικαστική απόφαση κ.λπ.).
10) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα δηλώνει:
α) Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του ……… (είδος Μ. Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας) με αριθμό πλαισίου ……… και με ποσοστό ιδιοκτησίας ……… %.
β) Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.
γ) Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσης μου ή της έδρας του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.
δ) Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας θα επιστρέψω την άδεια κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα μεριμνήσω από κοινού με το νέο κάτοχο του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας για τη μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομα του.
ε) Προστίθεται: «Το υπόψη ΜΕ έχει απογραφεί από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε. . …..
11) Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., κλάδου Μηχανικών, ειδικότητας Μηχ/γων – Ηλ/γων και ελλείψει αυτών, της πλησιέστερης προς το αντικείμενο ειδικότητας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας και της κατάστασης του καθώς και τη συμφωνία αυτού με τα υποβληθέντα τεχνικά στοιχεία και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., όπου απαιτείται (σύστημα πέδησης, οδήγησης, φωτισμού κ.λπ.). Όταν υπάρχει εγκεκριμένη αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν απαιτείται νέα αυτοψία από τις Δ.Τ.Ε.Π.Ε.
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 3276 Β/12-10-2016 (Άρθρο 9 & 11)
Κόστος:
α) τέλος μεταβίβασης: 75,00 €
β) τέλος χρήσης τρέχοντος έτους: 1,5 € ανά Hp (με ελάχιστους υπολογιζόμενους τους 100 Hp) + Χαρτόσημο 3%+ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20 %
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Υποδείγματα Αιτήσεων :
Κοινή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε.
Υπεύθυνη Δήλωση

Skip to content