ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ογκομετρικού οχήματος (σιλό)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος
3) Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και τη ΔΟΥ του πωλητή
4) Αντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ από ΚΤΕΟ
5) Έγκριση ογκομετρικής συσκευής από την Δ/νση Εμπορίου
6) Βεβαίωση κατασκευαστή ή μηχανολόγου μηχανικού για την ορθή τοποθέτηση και λειτουργία συσκευών και μηχανισμού εκφόρτωσης επί του πλαισίου οχήματος
7) Βεβαίωση συλλόγου θεριζοαλωνιστών ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του κατόχου (Υπόδειγμα)
8) Βεβαίωση καλής λειτουργίας από νόμιμο συνεργείo επισκευής φορτηγών
9) Τις παλιές πινακίδες όταν το γεωργικό μηχάνημα προέρχεται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα
10) Αντίστοιχο παράβολο, βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007), και αξία πινακίδων – τριγώνου όπως αναλύεται στη διαδικασία
11) Αν το μηχάνημα κυκλοφορούσε με άδεια άλλου υπουργείου:
Για τα ΔΧ: βεβαίωση αποχαρακτηρισμού από τη ΔΟΥ
Για τα ΙΧ: υπεύθυνη δήλωση του κατόχου περί μη οριστικής διαγραφής του οχήματος από τα μητρώα του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών και βεβαίωση από ΔΟΥ ή Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι κατατέθηκαν οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας

Skip to content