ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς πινακίδων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος
3) Βεβαίωση αστυνομικού τμήματος για δήλωση απώλειας ή καταστροφής πινακίδων αγροτικού μηχανήματος ή βεβαίωση συμβάντος σε περίπτωση πυρκαγιάς
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του κατόχου (Υπόδειγμα)
5) Οι φθαρμένες πινακίδες κυκλοφορίας
6) Πινακίδα που δεν έχει χαθεί ή καταστραφεί
7) Αντίστοιχο παράβολο βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007) και αξία πινακίδων – τριγώνου όπως αναλύεται στη διαδικασία
8) Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου

Skip to content