ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος (από έμπορο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Δελτίο Ταξινόμησης του μηχανήματος ή βεβαίωση Διαγραφής – Mεταγραφής
3) Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης με την ένδειξη ‘εξοφλήθη’ ή και ιδιωτικό συμφωνητικό διακανονισμού (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών) όταν το Α.Μ. είναι με πίστωση
4) Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος (αρχομένου από την έκδοση του τιμολογίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού)
5) Βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο (για μεταχειρισμένα Α.Μ.)
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του εμπόρου (Υπόδειγμα)
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του νέου κατόχου (Υπόδειγμα)
8) Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή (στην ελληνική γλώσσα)
9) Αντίστοιχα παράβολα των 5€ για τεχνικό έλεγχο και 15€ για έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος βάσει της.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007) και αξία πινακίδων – τριγώνου όπως αναλύεται στη διαδικασία
10) Αποτύπωμα του αρ. πλαισίου και του αρ. κινητήρα (προαιρετικά)

Skip to content