ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος (αγορά από παραγωγό)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος ή βεβαίωση διαγραφής – μεταγραφής
3) Τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και από τη Δ.Ο.Υ. του πωλητή
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του νέου κατόχου (Υπόδειγμα)
5) Κρατικές πινακίδες (όταν το Α.Μ. προέρχεται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα)
6) Βεβαίωση καλής λειτουργίας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
7) Αντίστοιχα παράβολα των 5€ για τεχνικό έλεγχο και 15€ για έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος βάσει της.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007) και αξία πινακίδων – τριγώνου όπως αναλύεται στη διαδικασία
8) Αποτύπωμα του αρ. πλαισίου και του αρ. κινητήρα (προαιρετικά)

Skip to content