ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος (λόγω θανάτου κατόχου)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια κυκλοφορίας μηχανήματος
3) Δήλωση φόρου κληρονομιάς (Αποδοχή κληρονομιάς)
4) Σε περίπτωση μεταβίβασης σε έναν εκ των κληρονόμων ή τρίτο πρόσωπο, ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και από την Δ.Ο.Υ.)
5) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του νέου κατόχου (Υπόδειγμα)
6) Βεβαίωση καλής λειτουργίας εξουσιοδοτημένου συνεργείου
7) Αντίστοιχο παράβολο βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007) και αξία πινακίδων – τριγώνου όπως αναλύεται στη διαδικασία
8) Παράβολο 5€ για τεχνικό έλεγχο γεωργικού μηχανήματος (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός, κωδικός παραβόλου 3792)
9) Παράβολο 15€ για έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός, κωδικός παραβόλου 1427)

Skip to content