ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Παιδικής Εξοχής- Κατασκήνωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :
Τοπογραφικό διάγραμμα διπλωματούχου Μηχανικού στο οποίο να εμφανίζεται η διάταξη των εγκαταστάσεων.
Έκθεση διπλωματούχου Μηχανικού με πλήρη τεχνική περιγραφή μονίμων κτισμάτων που
υπάρχουν ή που πρόκειται να ανεγερθούν.
Υπεύθυνη δήλωση άρθρου Ν.1599/86 περί τρόπου αντιμετωπίσεως δαπανών λειτουργίας εξοχής συνοδευόμενης από στοιχεία που τεκμηριώνονται δηλωθέντα.
Α) Προκειμένου περί φυσικού προσώπου :
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου(αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδεται από ημεδαπές αρχές).-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι δεν διώκεται.
-Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 περί του επαγγέλματος του, των γραμματικών και επιστημονικών του γνώσεων, ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
Β) Προκειμένου περί Νομικού γενικά προσώπου :
-Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού –Δηλώσεως ή αποφάσεως της Διοικήσεως του Νομικού Προσώπου αν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία της Παιδικής Εξοχής θα ασκείται από μέλη της Διοίκησής του, ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλη ή μέλος αυτού. Σε καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές θα υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α για το καθένα από τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία θα ασκείται η διεύθυνση ή η εποπτεία της εξοχής.
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων.

ΠΑΡΑΤHΡΗΣΕΙΣ
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση ,με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.Μετάβαση στο περιεχόμενο