ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση Άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας- Αποκατάστασης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου, κάτοψη και τομή του διατιθέμενου χώρου, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 με αναγεγραμμένες όλες τις διαστάσεις
2) Περιγραφή του τρόπου προβλεπόμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Α-Α.
3) Αντίγραφο καταστατικών αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ή Εταιρία και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που θα αναφέρει τίτλο κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίων αν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο.
4) Υπεύθυνη Δήλωση για τον προγραμματιζόμενο χρόνο ίδρυσης του Κέντρου Α.- Α.
5) Κατάλογο του προβλεπόμενου ιατρικού και λοιπού προσωπικού που θα ασχοληθεί στο Κέντρο.
6) Κατάλογο του προβλεπόμενου ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7) Ενδεικτικό προϋπολογισμό κόστους ανέγερσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου.
8) Διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ στον ΚΑΕ 64070, 5,87 Ευρώ ανά κλίνη για τα Κέντρα Α.Α. κλειστής νοσηλείας και Διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ στον ΚΑΕ 64070, 146,74 Ευρώ εφ΄άπαξ για όλες τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Α-Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο