ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έγκριση οχήματος μεταφοράς ζώντων ζώων,τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Έκδοση άδειας
Αντικείμενο: Μεταφορά Ζώντων Ζώων
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Δικαιολογητικά:
1.      Αίτηση
2.      Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
3.      Αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας όσων θα τα οδηγούν
4.      Διπλώματα οδήγησης όσων θα τα οδηγούν
5.      Πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας οδηγών και συνοδηγών
6.      Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα οδηγούν αποκλειστικά οι συγκεκριμένοι οδηγοί.

Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      ΚΥΑ 314754/2009 (ΦΕΚ 2025 Β/23-09-2009)
2.      Κανονισμός 1/2005/ΕΚ

Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στην  ΚΥΑ 314754/2009 μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στον Κανονισμό 1/2005/ΕΚ  μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Μετάβαση στο περιεχόμενο