ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έγκριση Μέσων Σήμανσης Αιγοπροβάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Έγκριση
Αντικείμενο: Έγκριση για αγορά μέσων σήμανσης
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Αγροτικά Κτηνιατρεία
Δικαιολογητικά:
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση
Νομοθετικό Πλαίσιο
ΚΥΑ 263493/27-07-2004
Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στην ΚΥΑ 263493/27-07-2004μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο