ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)Αίτηση ενδιαφερόμενου (έντυπο υπηρεσίας).
2)Τοπογραφικό διάγραμμα
(ΕΓΣΑ) με πίνακα συντεταγμένων των ορίων του γηπέδου σε (4) αντίγραφα. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα περιλαμβάνονται τα οριζόμενα στο ΠΔ118/06.
Επιπλέον να σημειώνονται:
Το πλάτος της οδού, ο άξονας, όριο ασφάλτου, όριο απαλ/σης ή το όριο οδού.
– οικοδομική γραμμή(όπου απαιτείται).
ρυμοτομική γραμμή (όπου απαιτείται).
– πεζοδρόμια (υπάρχον πλάτος και το πλάτος που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές).
σχάρες ομβρίων εγκατάστασης (όπου απαιτείται).
– θέσεις στάθμευσης (σύμφωνα με διάγραμμα κάλυψης ή συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης
στάθμευσης).
διαγραμ/νες περιοχές έμπροσθεν εισόδου –εξόδου (αν απαιτείται) και οι απαιτούμενες πινακίδες. – προσκείμενες διασταυρώσεις και φωτεινοί σηματοδότες.
υψομετρική αποτύπωση (σε περίπτωση υψομετρικής διαφοράς μεταξύ γηπέδου και οδού).
– θέση κρασπέδου (υψόμετρο/βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας).
απόσπασμα google στο οποίο θα σημειώνεται: η θέση του γηπέδου,οι αποστάσεις από γειτονικές προσκείμενες καθέτους οδούς και διασταυρώσεις.
– φωτογραφίες προσώπου γηπέδου εγκατάστασης.
3) από το φακ/λο της οικ.άδειας
– αντίγραφο οικοδομικής άδειας (σε περίπτωση απουσίας οικ.άδειας βεβαίωση νομιμότητας οικοδομής από αρμόδια υπηρεσία).
– αντίγραφο διαγ/τος κάλυψης (σε περίπτωση απουσίας από το φάκ/λο της οικ.άδειας βεβαίωση νομιμότητας οικοδομής από αρμόδια υπηρεσία).
– θέσεις στάθμευσης (από το διάγραμμα κάλυψης ή συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης στάθμευσης).
βεβαίωση χρήσεων γης ή ΥΔ αρμόδιου μηχανικού ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
4) Τεχνική Έκθεση
(συμπεριλαμβάνεται κυκλοφοριακός φόρτος, ροή κυκλοφορίας οχημάτων, σήμανση)
5) Σχέδιο ηλεκτρ/ φωτισμού (όπου απαιτείται) μαζί με τεχνική έκθεση ηλεκτρ/μού.
6) Συμβόλαιο ακινήτου ή μισθωτήριο.
7) Υ.Δ ιδιοκτήτη ή μισθωτή (όλοι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ή νόμιμος εκπρόσωπος)στην οποία αναφέρεται: – το δικαίωμα χρήσης
ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος να κατασκευάσει την είσοδο-έξοδο με δικές του δαπάνες.
– σε περίπτωση αλλαγής των γεωμετρικών στοιχείων της οδού θα προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο με δικές του δαπάνες και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
8) Υ.Δ παραχώρησης
(σε περίπτωση που απαιτείται παραχώρηση /οικιοθελώς από όμορους ιδιοκτήτες του γηπέδου για την κατασκευή της εισόδου – εξόδου.)
9) Επικαιροποίηση εισόδου-εξόδου
(για την επικαιροποίηση υπάρχουσας εισόδου – εξόδου απαιτείται η προσκόμιση της απόφασης και του σχεδίου που τη συνοδεύει.)
10) Εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη
(σε περίπτωση που απαιτείται να γίνουν επεμβάσεις σε πρανή της οδού απαιτείται να υποβληθεί εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη αρμοδίως υπογεγρ/νη.)
11) Η έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού του πεζοδρομίου εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό
Υηρεσία(Δήμος κοινότητα ,κλπ)

Skip to content