ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έγκριση εγκατάστασης,συγκέντρωσης,επεξεργασίας και μεταποίησης γάλακτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είδος διαδικασίας: Έγκριση (ΕΦΕΤ)
Αντικείμενο: Γνωμοδότηση για την έγκριση λειτουργίας εγκατάστασης συγκέντρωσης, επεξεργασίας ή μεταποίησης γάλακτος
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Δικαιολογητικά:
Αίτηση με:
α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου (και το ΑΦΜ),
β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,
γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει,
δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και συνοδεύεται από :
αα) το γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων με τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο και
ββ) την ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα, στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων
γγ) τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης της επιχείρησης.

Νομοθετικό Πλαίσιο:
1.      ΚΥΑ 15523/2006(ΦΕΚ 1187Β /31-08-2006)
2.      ΚΥΑ 1288/2017 (ΦΕΚ 1763Β /22-5-2017)
3.      ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ3438Β /22-12-2014)
4.      Π.Δ 211/2006 (ΦΕΚ 21Α /5-10-2006)   
5.      Κανονισμός 852/2004/ΕΚ Κεφάλαιο ΙΙ και Παράρτημα ΙΙ.
6.      Κανονισμός 853/2004/ΕΚ Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα VIII
7.      Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ, Κανονισμός 142/2011/ΕΚ.

Πρόσβαση στο νομοθετικό πλαίσιο:
Πρόσβαση στους Νόμους και τα Π.Δ μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου:
www.et.gr
Πρόσβαση στους ανωτέρω Κανονισμούς μπορείτε να έχετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 
Σημεία ελέγχου κατά την αδειοδότηση:
ΕΝΤΥΠΟ 3 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο