ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου εκτός ιοντιζουσών ακτινοβολιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1)
Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2)
Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
3)
Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία).
4)
e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
5)
e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408).
6)
Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (π.χ. πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 29,00 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται:
α)
Ευκρινής φωτοτυπία διαβατηρίου
β)
Άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ
Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:

Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4071/2012 και ισχύει.
Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται:

Δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/1991 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/1992.
Για τους ομογενείς από την Αλβανία που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται:

Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).

7) Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ τμήματος Φυσικής, ή Δίπλωμα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής μαζί με πιστοποιητικό της Σχολής, από το οποίο να προκύπτει η κατεύθυνση.
Σημείωση: Τα πτυχία Φυσικής του εξωτερικού πρέπει να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο, να φέρουν σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE), να έχουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτών εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).
8)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (δίπλωμα) στην Ιατρική Ακτινοφυσική διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους της Ελλάδας ή ισότιμος του εξωτερικού.
Σημείωση: Τα μεταπτυχιακά διπλώματα του εξωτερικού πρέπει να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο, να φέρουν σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE), να έχουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτών εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).
9)
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού τμήματος
10) Επιτυχία στις εξετάσεις της αρμόδιας επιτροπής για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Skip to content