ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή/τριας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1)
Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
2)
Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
3)
Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού επικυρωμένο από δικηγόρο με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ).
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
4)
Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (Λ. Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος – Αθήνα, τηλ. 210- 8213905 ή 210-8213334 ή Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας-Ηλείας: Σαχτούρη 66, Πάτρα, τηλ. 2616007338, 6940784311 Δευτέρα 1.00-2.30 μ.μ. και Πέμπτη 9.00-10.30π.μ.).
5)
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (βλ. σελ. 3).
6)
Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Για τους ομογενείς από την Αλβανία που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται:
Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).

Για τους λοιπούς ομογενείς από Κύπρο και Τουρκία απαιτούνται:
Τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 1975/1991.

Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4071/2012 και ισχύει.

Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται:
α)
Ευκρινής φωτοτυπία διαβατηρίου
β)
Άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ

7) Έντυπο παράβολο Δημοσίου 8 € (από οποιαδήποτε εφορία)
8)
Έντυπο παράβολο Χαρτοσήμου 30 € (από οποιαδήποτε εφορία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 30,00 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο